Na naszym portalu dbamy o Twoje prawa. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

5. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.

6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Foourside.pl

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej: formularz kontaktowy.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies Serwisu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Foourside.pl ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

1. Użytkownik może korzystać w pełni z szerokiego zasobu narzędzi Serwisu dla łatwego i darmowego wyszukania odpowiedniego lotu, czy też odpowiedniego pokoju hotelowego.

2. Serwis nie jest właścicielem produktów, ofert i nie ponosi odpowiedzialności za produkty, oferty oferowane przez Partnera.

3. Użytkownik Serwisu może zostać przekierowany do serwisów Partnera, korzystając z linków przekierowujących. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów Partnerów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z Serwisu.

4. Partnerzy Serwisu ustalają własne zasady i warunki dotyczące prezentowanych ofert. Użytkownik przed wybraniem ostatecznej oferty powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami ustalonymi przez Partnera.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

1. Foourside.pl, dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne, oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednak ostateczny kształt oferty przedstawionej Użytkownikowi. Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu ostatecznych decyzji przez Użytkownika.

2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Przedstawione w Serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów. Serwis nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.

5. Serwis dba z najwyższą starannością o zagwarantowanie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis nie będzie narażony na działania stron trzecich, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów, oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu.

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych usług. Jednakże Serwis nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów, oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności foourside.pl, oraz wszelkie informacje porządkowe.

2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.

4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.

5. Treści udostępnione przez Serwis mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu, oraz uzyskaniu zgody poprzez formularz kontaktowy foourside.pl: formularz kontaktowy.

I. DEFINICJE

Regulamin serwisu foourside.pl

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

 

1. Serwis – oznacza serwis internetowy pod nazwą „Foourside.pl”;

2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu;

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Serwis;

4. Dostawca – oznacza instytucję, także rozumianą jako Partner, będącą właścicielem oferowanego produktu oferowanego przez Operatora na stronie Serwisu;

5. Partner – oznacza podmiot współpracujący z Serwisem; oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę na prezentację w Serwisie Materiałów marketingowych.

6. Usługi –usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, w tym usługi polegające na przedstawianiu Użytkownikom ofert finansowania;

7. Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach Serwisu;

8. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie;

9. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego partnerów;

10. Materiały marketingowe - oznacza treści udostępnione w Serwisie, a w szczególności za pośrednictwem Zestawień, o charakterze informacyjnym, pochodzące od Partnerów. Każdorazowo Usługobiorca może otrzymać ofertę na temat wybranego przez siebie produktu z zakresu podróżowania, a w szczególności  spersonalizowanych ofert lotów czy hoteli, klikając w przycisk przekierowujący, dostępny w Zestawieniu, przy detalach konkretnego produktu przeglądanego przez Użytkownika.zasilana przez

Pobierz aplikację

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Przydatne linki

foourside.pl

Właściciel portalu dokłada wszelkich starań, by informacje prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych. Nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów prezentowanych w serwisie.

 

Wydawca foourside.pl nie odpowiada również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki. Korzystanie z portalu jest dobrowolne. Znaki towarowe użyte zostały jedynie w celach informacyjnych. Portal ma charakter informacyjno - reklamowy.

Jesteśmy Twoim osobistym konsultantem ds. podróży online. Porównujemy miliony lotów, hoteli, linii lotniczych, wypożyczalni samochodów, rejsów i nie tylko. Nie sprzedajemy biletów, pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie, aby planować i podróżować tak jak chcesz.

© foourside.pl | Podróżuj tak jak chcesz! jest częścią Network Market's Group Polska | Partnerem DestinsGo | zasilane przez Travel with DestinsGo